Lịch Trình Thánh Lễ Và Rửa Tội Trẻ Em Tháng 1 và Tháng 2 Năm 2018

 

 

Chúa Nhật Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng – Năm B

Monday - Solemnity of Mary, the Holy Mother of God
Jan. 1, 2018

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

7:00 AM (Việt)

Fr. Loi Hynh

Flanagan Hall

9:00 AM (Việt)

Fr. Loi Huynh 

Flanagan Hall 

6:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Victor

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

 

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B

Sunday, the Epiphany of the Lord

Jan. 6 & 7, 2018

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Brian Dinkel IVE

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Michael Hendrickson

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen    

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le  

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le     

 

 

Chúa nhật thứ 2 mùa Thường Niên – Năm B

Second Sunday of Ordinary Time
Jan. 13 and 14, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Holy Family

7:30 PM

Fr. Loi Huynh

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Peter Luc Phan

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le     

St. John The Baptist

4:45PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Flanagan Hall

8:30PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 

Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường Niên – Năm B

Third Sunday in Ordinary Time
Jan. 20 and 21, 2018

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh    

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Silver Creek HS

10:00AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

10:30AM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan  

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 (Span)

Fr. Andy Ligot 

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot  

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

 

TL Đặc Biệt – Special Mass for special need children

2:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

 

Chúa Nhật thứ 4 Mùa Thường Niên - Năm B

 Fourth Sunday in Ordinary Time
Jan. 27 and 28, 2018

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh    

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Dcn. Tho Le

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Msgr. Willie Manrique

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)    

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan  

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

 

 

Chúa Nhật thứ 5 Mùa Thường Niên - Năm B

 Fifth Sunday in Ordinary Time
Feb. 3 and 4, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan  

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le

 

Chúa Nhật thứ 6 mùa Thường Niên - Năm B

Sixth Sunday in Ordinary Time
Feb. 10 and 11, 2018

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh 

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

 

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ Sáu và Thứ Bảy

Feb. 23 and 24

7:00 PM – 9:00 PM

Flanagan Hall

7:00 PM (Viet)

Fr. Khoa Nguyen O.F.M      

 

 

Thánh Lễ Tro

Ash Wednesday

Feb. 14, 2018

Flanagan Hall

7:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

12:00 Noon (Viet)

Không có Thánh Lễ

(Nghi thức Sức Tro)

Fr. Peter Luc Phan 

Flanagan Hall

1:00 PM (Span)

No Mass/ Service Only

Fr. Peter Luc Phan 

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen 

Flanagan Hall

6:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

7:00 PM (Viet) 

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho Le preaches)

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng/Span)

Fr. Andy Ligot 

St. John the Baptist

4:00PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Victor

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Francis Cabrini

8:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan 

 

Thánh Lễ Tết Thao Thừa

Feb. 15, 2018

Location

Time

Presider

St. Victor

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

St. Francis Cabrini

5:00 PM  (Viet)

Fr. Loi Huynh 

Silver Creek HS

7:30 PM  (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

6:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

8:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

 

 

Thánh Lễ Mùng Một

Feb. 16, 2018

Location

Time

Presider

Flanagan Hall  

7:00 AM  (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

9:00 AM  (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

6:00 PM  (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

St. Victor

7:30 PM  (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

 

 

Chúa nhật thứ 1 Mùa Chay – Năm B

Frist Sunday of Lent

Feb. 17 and 18, 2018

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le       

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le       

Flanagan Hall Special Mass for special need children

2:00PM

Fr. Andrew Thong Nguyen

 

 

 

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay - Năm B

Second Sunday of Lent

Feb. 24 and 25, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le       

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Tuan Anh Le       

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan