Lịch Trình Thánh Lễ Và Rửa Tội Trẻ Em Tháng 09 và Tháng 10 Năm 2017

 

Chúa nhật thứ 22 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-second Sunday in Ordinary Time
Sept. 2 & Sept. 3, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Phan   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Luc Phan   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)  

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan       

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh         

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huytnh     

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 Pm (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen     

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Joe Kim       

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan       

San Jose State University

8:30PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 

Chúa nhật thứ 23 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-third Sunday in Ordinary Time

Sept. 9 and Sept. 10, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  (Dcn. Tho Preaches) 

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr.  Loi Huynh   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen (Dcn. Tho Preaches)

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Andrew Thong Nguyen

Baptism (Eng/Span) @1:30PM – Fr. Andy Ligot

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   (Dcn. Tho Preaches)   

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen   (Dcn. Tho Preaches)   

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

7:00 Pm (Span)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan   

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen    

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen      

 

Chúa nhật thứ 24 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time

Sept. 16 and Sept. 17, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Parking lot (Tết Trung Thu)

5:00 PM (Eng/Viet)

Msgr. Fran Cilia (Fr. Loi Huynh and Fr. Andrew Thong Nguyen)    

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Duong Luu      

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)      

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Msgr. Willie Manrique

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45PM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Flanagan Hall

8:30PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

Flanagan Hall (Special Mass)

2:00PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

 

Chúa nhật thứ 25 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time

Sept. 23 and Sept. 24, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen      

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr.   Peter Luc Phan

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Dcn. Tho Le

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen      

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen       

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Msgr. Willie Manrique  

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen       

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen        

St. John The Baptist

4:45PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan        

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan        

Flanagan Hall

8:30PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen       

 

 

 

Chúa nhật thứ 26 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time

Sept. 30 and Oct. 1, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan (Dcn. Tho preaches)     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen       

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh       

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Dcn. Tho Le

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  (Dcn. Tho preaches)

Silver Creek HS

10:00AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

10:30AM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 (Span)

Fr. Andy Ligot 

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Joe Kim     

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen       

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen       

San Jose State University

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen

 

Chúa nhật thứ  27 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time

Oct. 7 and Oct. 8, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh    

Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)  

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Loi Huynh

Baptism (Eng/Span) @1:30PM – Fr. Andy Ligot

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Loi Huynh     

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

 

 

Chúa nhật thứ 28 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time

Oct. 14 and Oct. 15, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)  

Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Duong Luu  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Duong Luu  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Quoc Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

 

 

 

 

 

Chúa nhật thứ 29 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time

Oct. 21 and Oct. 22, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Hien Nguyen   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM –Fr. Peter Luc Phan

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall (Special Mass)

2:30PM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

 

 

 

Chúa nhật thứ 30 mùa Thường Niên – Năm A

Thirtieth Sunday in Ordinary Time

Oct. 28 and Oct. 29, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh (Dcn. Tho preaches)  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh (Dcn. Tho Preaches)

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Andrew Thong Nguyen

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh (Dcn. Tho Preaches)    

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Nguyen     

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Nguyen     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Loi Huynh (Dcn. Tho Preaches)    

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Quoc Nguyen       

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen