Lịch Trình Thánh Lễ Và Rửa Tội Trẻ Em Tháng 11 và Tháng 12 Năm 2017

 

Chủ Nhật 1 Mùa Vọng

First Sunday of Advent

Dec. 2 and Dec. 3, 2017

Thứ Bảy/Saturday   

 

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Silver Creek HS

10:00 AM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

7:00 Pm (Span)

Fr. Andy Ligot  

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot   

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen  

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

San Jose  State University

8:30PM(Eng)

Fr. Joe Kim


 

 

 

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary
Dec. 7, 2017

Thứ Năm - Lễ Vọng

Lễ Buộc

Flanagan Hall

6:00PM & 7:30PM

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

8:30PM

Fr. Peter Luc Phan   

St. Victor

5:30PM

Fr. Peter Luc Phan    

 

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyen Tội

Dec. 8, 2017

Thứ Sáu – Lễ Chính

Lễ Buộc

Flanagan Hall

7:00AM & 9:00AM

Fr. Loi Huynh 

Flanagan Hall

6:00PM & 7:30PM

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

8:30PM (Eng/Span)

Fr. Andy Ligot

St. Vitor

5:30PM

Fr. Loi Huynh   

Holy Family

5:00PM

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

St. Frances Cabrini

5:30PM

Fr. Paul Duong Luu

St. John the Baptist

4:30PM

Fr. Peter Luc Phan

 

 

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Second Sunday of Advent
Dec. 9and Dec. 10, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích  Rửa Tội (Vietnamese) @ 2:30PM: Dec. Tho Le

Baptism (Eng/Span) @ 1:30PM – Fr. Andy Ligot 

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Paul Duong Luu  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Paul Duong Luu  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Loi Huynh      

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

 

Our Lady of Gualagupe

Dec. 12, 2017

Flanagan Hall

5:30AM

Fr. Andy Ligot

 

Chủ Nhật 3 Mùa Vọng

Third Sunday of Advent
Dec. 16and Dec. 17, 2017

Thứ Bảy/Saturday

 

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

Baptism (English) @ 1:30PM: Fr.

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

12:00 PM  (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot  

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

 

Chủ Nhật 4 Mùa Vọng

Fourth Sunday of Advent
Dec. 23and Dec. 24, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh

Trung Tâm Công Giáo

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Victor

7:00PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

 

Baptism (Vietnamese) @ 2:30PM: Fr.

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

 

 

Thánh Lễ Giáng Sinh/Christmas Mass

Dec. 24 and 25, 2017

Lễ Giáng Sinh Vọng/Christmas Eve

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM & 5:30PM  (Viet)

Fr. Paul Duong Luu

Flanagan Hall

7:00 PM & 8:30PM  (Viet)

 Fr. Andrew Thong Nguyen

Trung Tâm Công Giáo

4:00PM & 5:30PM and 7:00PM

Fr. Quoc Nguyen

Flanagan Hall  

10:30PM (Eng. & Span.)

Fr. Andy Ligot 

St. Victor

7:30PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

Silver Creek High School Gym

4:00PM & 6:00PM

Fr. Loi Huynh  

St. John the Baptist

9:00PM

Fr. Loi Huynh 

St. Francis Cabrini

7:30PM

Fr. Peter Luc Phan

 

Thánh Lễ Giáng Sinh Chính/Christmas Day

Trung Tâm Công Giao

7:30AM & 9:00AM

Fr. Paul Duong Luu    

Flanagan Hall

7:30AM & 9:00AM

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

11:00AM (Eng)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flananga Hall

4:00PM & 5:30PM

Fr. Quoc Nugyen

Silver Creek High School

10AM

Fr. Andrew Thong Nguyen   

St. Victor

7:00PM

Fr. Peter Luc Phan  

Holy Family

5:00PM

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. John the Baptist

4:45PM

Fr. Peter Luc Phan  

 

 

Thánh Lễ Gia Đình Thánh Gia

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph

Dec. 30 and Dec. 31, 2017

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

 

 

Baptism (Vietnamese) @ 2:30PM: Dcn.

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Peter Luc Phan  

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh