Lịch Trình Thánh Lễ Và Rửa Tội Trẻ Em Tháng 07 và Tháng 08 Năm 2017

Chúa nhật thứ 13 mùa Thường Niên – Năm A

Thirteen Sunday in Ordinary Time
July 1 and July 2, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter De Nguyen (Dcn. Tho preaches)

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen      

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Duong Luu       

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Andy Ligot    

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 Pm (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen      

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan       

San Jose State University

8:30PM (Eng)

Fr. Loi Huynh  

 

Chúa nhật thứ 14 mùa Thường Niên – Năm A

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

July 8 and July 9, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh    

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr.  Andrew Thong Nguyen  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Andrew Thong Nguyen

Baptism (Eng/Span) @1:30PM – Fr. Andy Ligot

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh    

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

7:00 Pm (Span)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan   

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

 

 

Chúa nhật thứ 15 mùa Thường Niên – Năm A

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

July 15 and July 16, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh  

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

St. John The Baptist

4:45PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

8:30PM (Eng)

Fr. Andy Ligot    

Flanagan Hall (Special Mass)

2:00PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

St. Francis Cabrini (Chương Trình Thăng Tiếng Hôn Nhân Gia Đình)

4:00PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

 

Chúa nhật thứ 16 mùa Thường Niên – Năm A

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

July 22 and July 23, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Loi Huynh  

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Đức Ong Dinh Do     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Nguyen   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Nguyen   

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Silver Creek High School Gym

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan      

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Duong Luu      

St. John The Baptist

4:45PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

Flanagan Hall

8:30PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen     

 

 

 

Chúa nhật thứ 17 mùa Thường Niên – Năm A

Seventeenth Sunday in Ordinary Time

July 29 and July 30, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Trung Tâm Công Giáo 

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen     

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)    

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Đức Ong Dinh Do    

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Dcn. Tho Le

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM & 9:00 AM (Viet)

Đức Ong Dinh Do

Flanagan Hall

7:30 AM & 9:00AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

Silver Creek HS

10:00AM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)   

Flanagan Hall

10:30AM (Eng)

Fr. Andy Ligot   

Flanagan Hall

12 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

7:00 (Span)

Fr. Andy Ligot 

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan      

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan      

 

 

 

Chúa nhật Thiên Chúa Biến Hình – Năm A

The Transfiguration of the Lord

Aug. 5 and Aug. 6, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen       

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Holy Family

7:30 PM (Viet)

 Fr. Andrew Thong Nguyen

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Duong Luu

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Peter Luc Phan     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)        

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Peter Luc Phan     

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

 

 

 

Chúa nhật thứ 19 mùa Thường Niên – Năm A

Ninetheenth Sunday in Ordinary Time

Aug. 12 and Aug. 13, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. De Nguyen (Dcn. Tho preaches)  

Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Duong Luu

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

 

 

 

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Dcn. Tho Le

Baptism (Eng/Span) @1:30PM – Fr. Andy Ligot

 

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan     

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Duong Luu  

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Duong Luu  

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Peter Luc Phan     

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Quoc Nguyen

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

 

Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Năm A

Ngày 15 tháng 8

Thứ Ba

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

7:00AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall

9:00AM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Holy Family  

5:00PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

St. Victor 

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Flanagan Hall 

6:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

St. Frances Cabrini

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen

Flanagan Hall

7:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Silver Creek HS

8:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

Falangan Hall

9:00 PM (Eng. & Span)

Fr. Andy Ligot

  

 

Chúa nhật thứ 20 mùa Thường Niên – Năm A

Twentieth Sunday in Ordinary Time

Aug. 19 and Aug. 20, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan  

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

 

Chúa Nhật/Sunday

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Thong Nguyen       

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Loi Huynh     

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andy Ligot      

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Peter Luc Phan       

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan       

Flanagan Hall (Special Mass)

2:30PM (Viet)

Fr. Loi Huynh

 

 

 

Chúa nhật thứ 21 mùa Thường Niên – Năm A

Twenty-First Sunday in Ordinary Time

Aug. 26 and Aug. 27, 2017

Thứ Bảy/Saturday

Location

Time

Presider

Flanagan Hall

4:00 PM (Eng/Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

 Trung Tam Cong Giao

5:30 PM & 7:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan   

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh   

St. Frances Cabrini

6:45 PM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Holy Family

7:30 PM (Viet)

Fr. Loi Huynh     

 

 

Chúa Nhật/Sunday

Phép Bích Tích Rửa Tội @ 2:30PM – Fr. Peter Luc Phan

Trung Tâm Công Giáo

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Loi Huynh      

Flanagan Hall

7:30 AM  & 9:00 AM (Viet)

Fr. Andrew Thong Nguyen

Silver Creek High School       

10:00 AM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan

Flanagan Hall

10:30 AM (Eng.)

Fr. Andrew Thong Nguyen   

Flanagan Hall

12:00 Noon (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

 7:00 PM (Span)

Fr. Andy Ligot

Flanagan Hall

4:00 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

5:30 PM (Viet)

Fr. Peter Luc Phan    

Flanagan Hall

8:30 PM (Eng)

Fr. Andrew Thong Nguyen    

St. John The Baptist

4:45 PM (Việt)

Fr. Quoc Nguyen       

St. Victor

7:00 PM (Viet)

Fr. Quoc Nguyen