Bí Tích Rửa Tội

BÍ TÍCH R?A T?I

M?T M?U NHI?M ?A D?NG

 

. Phép R?a T?i tháp nh?p ta vào c?ng ?oàn c?a ni?m tin Trong th? gi?i quá h?n t?p này, chúng ta có ???c m?t C?ng ?òan nâng ?? nhau là m?t h?ng ân. Chúng ta th??ng c?m nh?n ???c c?ng ?oàn này n?i giáo x? chúng ta, nh?ng chúng ta còn thu?c v? m?t c?ng ?oàn r?ng l?n h?n nhi?u. Sách Giáo Lý Giáo h?i Công Giáo nh?c nh? chúng ta r?ng, Phép R?a tháp nh?p chúng ta vào “M?t Dân t?c c?a Thiên Chúa trong Giao ??c m?i, v??t qua m?i ranh gi?i t? nhiên và con ng??i thu?c m?i dân t?c v? v?n hóa, ch?ng t?c và phái tính”

2. R?a T?i ban t?ng m?t danh hi?u Vi?c ban t?ng m?t danh hi?u này không ch? bao g?m vi?c gia ?ình ??t cho em bé m?t tên riêng ???c nh?c ??n trong Thánh Kinh v? tình yêu th??ng Thiên Chúa dành cho t?ng ng??i chúng ta: “Ta ?ã g?i tên con, con là c?a Ta” (Isaiah 43:1) nh?ng chúng ta còn ???c g?i là m?t Tín H?u trong su?t cu?c s?ng chúng ta. ?ây là m?t ??c ân, v?a có quy?n l?i v?a có trách nhi?m.

3. R?a T?i nói lên s? t? b? t?i l?i T?i l?i hi?n h?u trong th? gian này. ?i?u này không ph?i nghi ng? gì. Nh? truy?n ông A?am và bà Evà ???c t??ng thu?t trong Thánh Kinh: Ngay t? kh?i ??u l?ch s? nhân lo?i, con ng??i ?ã kh??c t? Ân S?ng và Tình Yêu mà Chúa ban nh?ng không. T?i l?i còn ghi l?i trong l?ch s? nhân lo?i. Con tr? ???c sinh ra trong ?i?u ki?n nh? th? c?a con ng??i. C?ng nh? chúng ta, con tr?, b? ?nh h??ng t?i T? nh? b?i cái th? gi?i mà chúng ta ?ang s?ng.

Giáo Lý Công Giáo v? t?i nguyên t? di?n t? thân ph?n b?t toàn c?a con ng??i, ???c sinh ra trong m?t th? gi?i không tránh ???c ?nh h??ng c?a t?i ngày t? lúc ??u. Xu h??ng con ng??i luôn là ích k? và “cái tôi”.

Thánh phaolô nói: Trong con ng??i chúng ta luôn có m?t cái gì làm chúng ta ch?n ?i?u chúng ta không mu?n ch?n. ?i?u ?ó không ph?i vì chúng ta sinh ra ?ã có xu h??ng x?u, nh?ng chúng ta sinh ra ?ã có kh? n?ng ch?n ?i?u x?u. Hi?n nhiên là do t?i nguyên t? mà m?i ng??i chúng ta ??u ph?i c?n có ?n C?u Chu?c c?a Chúa Kitô.

4. Hân hoan vì ???c Chúa ch?n Vi?c r?a t?i cho m?t tr? em t? c?i r? không ph?i v? quy?t ??nh chúng ta làm cho Chúa nh?ng v? quy?t ??nh Chúa làm cho chúng ta. N?i gi?ng r?a t?i chúng ta hân hoan m?ng ân s?ng và ?n C?u ?? Chúa ban.

5. Ban Ân S?n Bí tích R?a T?i (c?ng nh? các bí tích và c? cu?c s?ng) là Ân S?ng. M?t trong nh?ng thi?u sót là khi nói v? Ân S?ng, chúng ta không bi?t rõ Ân S?ng là gì? Ân s?ng là s? liên k?t v?i Thiên Chúa, là m?t cách th? Chúa chia s? s? s?ng c?a Chúa cho chúng ta. Ân s?ng chính là s? s?ng, là tình yêu mãnh li?t, là s?c m?nh c?a Thiên Chúa trong chúng ta, giúp chúng ta nên m?t v?i Ng??i, ti?p t?c l?n lên m?i ngày ?? càng ngày càng tr? nên con ng??i mà Chúa mu?n d?ng nên. Vì Chúa hi?n di?n n?i chúng ta b?ng nhi?u cách th?, nên Ân S?ng c?ng có ? m?i n?i. B?y Bí tích là nh?ng cách tán t?ng s? hi?n di?n c?a Chúa n?i chúng ta, nên Ân S?ng ???c ?n sâu và làm m?i l?i b?ng nh?ng d?u ??c bi?t trong khi c? hành các bí tích. Kh?i ??u m?t cu?c s?ng m?i trong Chúa Kitô.Ý ngh?a chính y?u c?a bí tích R?a t?i ???c di?n t? ngay lúc b?t ??u nghi th?c, khi Linh M?c m?i g?i m?i ng??i hi?n di?n cùng h?p v?i ngài kh?n c?u Chúa Kitô âu y?m ?oái nhìn ??n em bé, nh? M?u Nhi?m T? N?n và Ph?c Sinh c?a Ng??i, r?a s?ch em trong ánh sáng, ban cho em cu?c s?ng m?i c?a Phép R?a T?i và ?ón nh?n em vào H?i Thánh. Có nhi?u nghi th?c trong khi r?a t?i (nh?ng d?u hi?u và các bài Sách Thánh) ??u ?? c?p ??n s? ch?t, s? s?ng l?i, kh?i ??u m?t cu?c s?ng m?i, m?t ??i s?ng tràn ??y Chúa Thánh Th?n và m?t cu?c s?ng quy?t tâm theo Chúa Kitô.

*******

B?Y BÍ TÍCH C?A H?I THÁNH

Thiên Chúa mu?n thông ban chính s? s?ng Ng??i cho chúng ta. B?y cách sâu th?m nh?t mà Ng??i ho?t ??ng trong H?i Thánh là các Bí tích.

B?y Bí tích này phát ngu?n t?:

1. Cu?c s?ng và s? v? c?a Chúa Giêsu nh? ?ã t??ng thu?t trong Thánh Kinh

2. Truy?n th?ng c?a Giáo H?i t? th?i các Thánh Tông ??

3. Cùng s? khôn ngoan, giáo hu?n, và th?c hành, tr?i qua nhi?u th? k? d??i s? soi d?n c?a Chúa Thánh Th?n.

Vì Giáo H?i m?i ngày m?i phát tri?n và l?n m?nh, ng??i công giáo nh?n th?c ???c b?y cách th? Chúa Giêsu t? ra cho h? v? tác ??ng c?a ?n Chúa trong các giai ??an c?a ??i s?ng h?. g?i là B?y Bí Tích:

1. Chúa Giêsu ?em nhân lo?i ??n ??i s?ng m?i.

2. Chúa Giêsu chia s? quy?n n?ng Th?n linh c?a Ng??i.

3. Chúa Giêsu t? hi?n mình vì yêu th??ng.

4. Chúa Giêsu tha th? t?i l?i.

5. Chúa Giêsu ch?a lành t?t b?nh.

6. Chúa Giêsu ban phát nh?ng nhu c?u tinh th?n cho ta.

7. Chúa Giêsu trung thành v?i Thiên Chúa Cha.

B?y vi?c làm này c?a Chúa Giêsu ?ã tr? thành nghi th?c qua nhi?u th?i ??i và ?ã tr? nên nh?ng Bí Tích chính th?c c?a Giáo H?i Công Giáo, giúp Giáo H?i t??ng ni?m s? s?ng, s? v? và s? ?i?p c?a Chúa Giêsu và không ng?ng t??ng nh? s? hi?n di?n s?ng ??ng c?a Ng??i trong ta. Nh?ng bí tích này không ch? là nh?ng nghi th?c con ng??i l?p nên, nó khác h?n m?i nghi th?c tr?n th? mà chúng ta th??ng th?y. Ng??i Công Giáo tin r?ng: Trong và qua các bí tích, chính Chúa Giêsu ?ã hành ??ng ?? ban s? s?ng m?i, tha th? t?i l?i, ban Th?t Máu Ng??i, ch?a lành b?nh, liên k?t và hi?n t?. Nh? Chúa Thánh Th?n, ân s?ng nh? tác ??ng c?a Chúa Giêsu thêm s?c m?nh cho chúng ta. Các bí tích có th? bi?n ??i chúng ta và th? gi?i do quy?n n?ng c?a Chúa. Chúng ta ph?i ???c chu?n b? và tích c?c tham d? các bí tích ?? ân s?ng c?a Chúa t?ng thêm s?c m?nh cho chúng ta, không có s? c?ng tác c?a chúng ta thì ?n thánh không có tác d?ng. Do v?y, sách Giáo lý Giáo h?i Công giáo ?ã ??nh ngh?a các Bí Tích là:“Các Bí tích là nh?ng d?u ch? h?u hi?u c?a ân s?ng, do ??c Kitô thi?t l?p và ?y thác cho H?i Thánh; qua các bí tích, s? s?ng th?n linh ???c trao ban cho chúng ta. các nghi th?c kh? giác ???c dùng ?? c? hành bí tích, bi?u th? và th?c hi?n ân s?ng riêng c?a t?ng bí tích. Các bí tích mang l?i hoa trái n?i nh?ng ng??i lãnh nh?n có s? chu?n b? n?i tâm c?n thi?t” ( GLCG.1131)

NGHI TH?C VÀ D?U HI?U C?A BÍ TÍCH R?A T?I

??i s?ng chúng ta có bi?t bao nhiêu là bi?u t??ng và d?u hi?u. Chúng ta c? t??ng t??ng m?t ?ôi v? ch?ng, l?y nhau ?ã 35 n?m, tay trong tay ?i d?o trong m?t công viên, vi?c h? c?m tay nhau nói lên ?i?u gì? Chia s? khó kh?n? Làm hòa? nh?ng thách ?? c?a Cha m?? H?nh phúc? M? ??c hi?n t?i và t??ng lai? Có l? ?ó là t?t c? và còn nhi?u h?n th? n?a. Bi?u t??ng là cách th? ?? chúng ta di?n ??t nh?ng c?m nghi?m thân th??ng nh?t ??ng th?i bi?u t??ng còn nói lên ý ngh?a sâu xa h?n v? nh?ng c?m nghi?m ?y. Vi?c ?ôi v? ch?ng c?m tay nhau ?i trong công viên di?n t? nh?ng c?m nghi?m quí báu trong quá kh?, và c?ng chính nh?ng c? ch? ?y còn nói lên nh?ng c?m nghi?m mang ??y ý ngh?a giúp h? ?i sâu vào th?c th? c?a tình yêu. Nghi th?c R?a t?i c?ng có nh?ng vi?c làm và d?u hi?u nh? v?y:

Làm d?u Thánh Giá: Cha m? và ng??i ?? ??u c?ng ???c m?i g?i ?? cùng v?i linh m?c làm d?u Thánh Gía trên trán em bé. M?t d?u ?n trên m?t v?t là ?? ch? xu?t x? hay quy?n s? h?u. D?uThánh Giá là d?u ch? chúng ta thu?c v? Chúa Giêsu. Có th? nói ?ó là cái th? hay c?n c??c c?a ng??i Kitô h?u. Qua vi?c kính c?n v? hình Thánh Gía trên trán em bé, chúng ta ?ón nh?n em vào c?ng ?oàn th? gi?i mà thánh giá là d?u ch? riêng bi?t c?a chúng ta. Hay nói cách khác, t? nay em bé – c?ng nh? m?i ng??i ?ã ???c r?a t?i - s? không vác Thánh gía m?t mình. ?ây c?ng là m?t l?i h?a ch?c ch?n trong su?t cu?c s?ng r?ng s? ph?c sinh c?a Chúa Kitô mà chúng ta ???c thông ph?n c?ng xu?t phát t? cây thánh giá.

X?c d?u: X?c d?u là d?u ch? ti?ng Chúa m?i g?i c?a ng??i Do Thái t? xa x?a - m?t d?u ch? ?? nói lên vi?c Chúa ?ã ch?n con ng??i tham d? vào công vi?c c?a Ng??i. Qua bí tích R?a T?i, Chúa Thánh Th?n ? trong em bé là ng??i ?ã ???c m?i g?i ?? nên thành ph?n dân thánh c?a Ng??i. D?u Thánh ???c x?c trên ng?c em bé ?? xin Chúa Kitô ban s?c m?nh khi ???c r?a t?i. ??i s?ng c?a ng??i theo Chúa ?ôi khi c?ng khó kh?n, nh? bí tích r?a t?i em bé s? nh?n ???c s?c m?nh c?a Chúa khi em c?n ??n. Ti?p theo là d?u có mùi th?m ???c làm thành b?i d?u ôliu và d?u h??ng m?c ???c x?c trên ??u là d?u ch? ???c t?ng thêm s?c m?nh ?? s?ng cu?c s?ng ng??i theo Chúa Giêsu trong t??c hi?u t? t?, tiên tri và v??ng ??, là ?em Chúa ??n cho th? gi?i ch?a bi?t Chúa, v?ng m?nh nói lên s? th?t v? tình yêu c?a Chúa, ph?c v? ng??i nghèo kh? b?ng s? c?m th??ng. Trong l?i kinh ti?p sau vi?c x?c d?u, Giáo h?i nói lên ni?m hi v?ng c?a mình cho con tr?.·

?? n??c: ?? n??c, t?t nhiên, là d?u hi?u chính y?u c?a bí tích R?a t?i. N??c là d?u ch? c?a c? s?c s?ng sung mãn, c? s? ch?t chóc và tàn phá. Trong thiên nhiên chúng ta c?m nghi?m rõ ràng s?c m?nh c?a n??c trong vi?c nuôi d??ng và tàn phá s? s?ng. N??c nuôi s?ng, n??c c?u s?ng và n??c c??p ?i s? s?ng. Vi?c dùng n??c trong khi r?a t?i là ?? nh?c nh? chúng ta v? s?c m?nh này và ?? chúng ta c?m nghi?m ???c vi?c chúng ta ch?t v?i Chúa Kitô và vi?c chúng ta ph?c sinh v?i Ngài trong cu?c s?ng m?i (Rm 6: 3-4)·

Áo R?a t?i: T?m áo tr?ng ??t trên em bé v?a ???c r?a t?i là d?u ch? m?t tình tr?ng m?i, m?t ph?m giá m?i. Nó di?n t? s? th?t là em bé ?ã m?c l?y ??i s?ng m?i c?a Chúa Kitô và là m?t t?o v?t m?i. (Galata 3:27) Trong nhi?u th? k? ??u tiên, ng??i m?i r?a t?i th??ng m?c áo m?i ?? nói cho m?i ng??i v? ??i s?ng m?i c?a h? trong Chúa Kitô. Thói quen m?c áo tr?ng r?a t?i xu?t phát t? vi?c làm xa x?a này và nh? Thánh Phaolô nói v? ?i?u này, chúng ta “hãy m?c l?y Chúa Kitô trong su?t cu?c s?ng chúng ta.” B?n bi?t, b?n ?ã nh?n trách nhi?m lo l?ng cho con cái v? c?m ?n, áo m?c và nhà ?, d?u hi?u này còn là s? nh?c nh? ?? b?n bao b?c con cái c?a b?n trong s? yêu th??ng s?n sóc c?a Chúa Kitô.

??t n?n r?a t?i: Cây n?n r?a t?i c?a con b?n ???c th?p lên t? cây n?n Ph?c Sinh c?a Giáo X?, d?u hi?u c?a Chúa Ph?c Sinh. D?u hi?u này nh?c nh? m?i ng??i ?ang qui t? ? ?ây r?ng con cái c?a b?n ???c ?ón nh?n vào Giáo h?i ?? cùng v?i Giáo h?i tr? nên “Ánh sáng cho th? gian” (Mt 5:14). Cây n?n là m?t nh?c nh? m?nh m? và c? th? r?ng ánh sáng c?a Chúa Kitô và ni?m tin ph?i ???c th?p sáng trong c? cu?c s?ng, ánh sáng soi chi?u cho th? gi?i t?i t?m. Trong m?t cách th? l? th??ng nh?ng d?u hi?u c?a cây n?n sáng và áo tr?ng ?o?t ???c nh?ng ý ngh?a c?a bí tích r?a t?i nh? chúng ta nghe thánh Phêrô nói: “Anh em là dòng gi?ng ???c tuy?n ch?n, là hàng t? t? v??ng gi?, là dân thánh, dân riêng c?a Thiên Chúa, ?? loan truy?n nh?ng k? công c?a Ng??i, ??ng ?ã g?i anh em ra kh?i mi?n u t?i, vào n?i ??y ánh sang di?u huy?n”.(1Pr 2,9)

NH?NG CÂU H?I THÔNG TH??NG

1. T?i sao giáo x? ph?i h??ng d?n cho cha m? tr??c khi r?a t?i cho con cái? Con cái ???c r?a t?i trong ??c tin c?a H?i Thánh, t?c là ??c tin c?a cha m?, c?a ng??i ?? ??u, c?a giáo x? s? t?i, c?a Giáo h?i hoàn v? và c?a cách thánh. Ý ngh?a này c?a Gíao H?i m?t ?ôi khi tr? nên m?t b?c phông lu m? ??i v?i ?i?u ???c coi nh? m?t bi?n c? riêng t?, c?a riêng gia ?ình. Do v?y, giáo x? t?p h?p m?t s? gia ?ình l?i ?? g?p g?, bàn h?i và c?ng c?u nguy?n ?? nh?n ra ???c tính ch?t xác th?c bao la c?a bí tích R?a t?i có ý ngh?a gì ??i v?i h?, ??i v?i con cái h?, giáo x? h? và Giáo H?i. Vì tính cách quan tr?ng nh? v?y, nên ngay sau Công ??ng Vaticanô II, nghi th?c m?i v? vi?c r?a t?i cho tr? em bu?c cha m? ph?i tham d? th?i gian h?c h?i này. Giáo H?i mu?n ??n v?i các b?c Cha m? d? giúp h? v? nhi?u v?n ??, nh?t là giúp h? th?y ???c m?i t??ng quan to l?n: Bí tích R?a t?i liên k?t chúng ta v?i ??i gia ?ình nhân lo?i trong su?t cu?c s?ng, qua ?ó chúng ta ???c nhi?u ??c ân và tr?ng trách. Khi gia ?ình có thêm m?t ng??i con thì m?i ng??i trong gia ?ình ??u b? ?nh h??ng vì có thêm m?t ph?n t? m?i. Gia ?ình Kitô H?u c?ng (y nh?) v?y. Nh?ng ai ?ã là thành ph?n c?a gia ?ình Giáo h?i c?ng ??u b? ?nh h??ng b?i ph?n t? v?a m?i gia nh?p này và có thêm trách nhi?m: h? ???c m?i g?i ?? làm ch?ng nhân, ?? chia s? ni?m tin c?a mình cho em bé, ?? h??ng d?n em theo Chúa Giêsu, ?? ?? nâng em trong lúc khó kh?n, ?? chia s? l?i kinh và vi?c th? ph??ng và ?? luôn nên g??ng sáng. Do v?y, ?ón nh?n ph?n t? m?i là trách nhi?m c?a t?t nh?ng ai ?ã ???c r?a t?i, không ph?i là vi?c c?a riêng ai.

2. T?i sao bí tích R?a t?i l?i c? hành vào l? ngày Chúa Nh?t? Vi?c c? hành nghi l? R?a T?i vào Chúa Nh?t là ngày H?i Thánh t??ng ni?m m?u nhi?m Ph?c Sinh. Nên làm m?t nghi l? chung cho m?i tr? m?i sinh, v?i s? tham d? ?ông ??o và tích c?c c?a các tín h?u: ít là thân nhân, b?n h?u, láng gi?ng. Cha m? và nh?ng ng??i ?? ??u có b?n ph?n ??a tr? ??n trình di?n H?i Thánh ?? lãnh nh?n Bí Tích R?a T?i.

3. Ai có th? làm cha m? ?? ??u? Cha m? ?? ??u là cái g?ch n?i gi?a gia ?ình và Giáo H?i trong bí tích R?a t?i c?a em bé. Thói quen có cha m? ?? ??u ?ã có t? xa x?a trong Giáo H?i. (trong nh?ng ngày ??u c?a các tín h?u, ng??i ?? ??u ???c tuy?n ch?n trong c?ng ?oàn ?? khích l?, nâng ?? ng??i l?n, tr??c và sau khi ???c r?a t?i.) Ngoài vi?c là ??i di?n c?ng ?oàn tín h?u, cha m? ?? ??u còn cùng v?i cha m? giáo d?c em bé trong ??c tin b?ng vi?c làm và l?i c?u nguy?n. ???c làm cha m? ?? ??u là m?t ??c ân c?a Giáo H?i. Theo Giáo lu?t (Canon Law #872-874) ng??i làm cha m? ?? ??u ít nh?t ph?i ???c 16 tu?i và ?ã lãnh nh?n nh?ng bí tích nh?p Kitô Giáo (R?a t?i, Thêm s?c và Mình Thánh Chúa). Ng??i cha hay ng??i m? ?? ??u ph?i có ??i s?ng ??c tin x?ng h?p v?i tr?ng trách c?a mình. Cha m? ?? ??u không ???c là cha m? c?a ng??i ???c r?a t?i. Khi r?a t?i ch? c?n m?t cha m? ?? ??u, t?i ?a là hai có th? ???c ghi trong s? r?a t?i. Trong nh?ng tr??ng h?p m?c v? cho phép, m?t trong hai ng??i ?? ??u, có th? là m?t ng??i không công gíao nh?ng ?ã r?a t?i có th? là ch?ng nhân.

PHÉP R?A T?I CH? LÀ KH?I ??U

Vi?c giáo d?c con cái v? tôn giáo b?t ??u ngay t? lúc m?i sinh. Nh?ng gì b?n làm cho và v?i con cái ??u giúp ?? ?ào t?o con cái trong hình ?nh và ??ng d?ng v?i Thiên Chúa. Thiên Chúa t? mình cho chúng ta nh? m?t ng??i Cha nhân hi?n là ?? ??t m?t tr?ng trách n?i Cha m?, trong vi?c hun ?úc s? hi?u bi?t v? Thiên Chúa n?i con cái. Chính qua tình yêu th??ng và s? kiên nh?n c?a b?n mà ng??i con s?m nh?n ra ???c tình th??ng và lòng kiên nh?n c?a Chúa. Chính s? tha th? c?a b?n mà ng??i con ?ã s?m hi?u bi?t ???c ?n tha th? và ch?a lành c?a Chúa. Chính vì cùng c?u nguy?n v?i b?n mà con c?a b?n bi?t c?u nguy?n.

* Khi con bi?t nói, t?p cho con nh?ng câu ng?n g?n ?? d?n d?n h??ng bé ??n v?i Chúa.

(Xem ph?n ph? l?c)

* Làm m?t b?n kê ngày r?a t?i c?a gia ?ình và ghi vào l?ch. Xin nh? ghi c? nh?ng ngày r?a t?i c?a ng??i l?n. ?ây là nh?ng ngày ??c bi?t.

* Nên m?ng và coi ngày k? ni?m r?a t?i là ngày ??c bi?t c?a gia ?ình. Có th? có món tráng mi?ng ??c bi?t sau b?a ?n t?i. Nên nói cho con nghe b?n ?ã ch?n tên cho con làm sao. ?em ?nh, áo giây, và n?n r?a t?i ra xem. Hãy ??t n?n r?a t?i lên và m?i g?i m?i ng??i ??c l?i l?i h?a khi r?a t?i.

* Nói cho con b?n nghe v? cha m? ?? ??u và t?i sao b?n ?ã ch?n h?, khuy?n khích con ??n v?i cha m? ?? ??u c?ng nh? ??n v?i b?n m?i khi có ?i?u gì th?c m?c v? ??c tin và s? hi?u bi?t v? Chúa.

* Nói chuy?n v?i nhau. K? nh?ng chuy?n v? th?i gian b?n bi?t Chúa trong ??i s?ng c?a b?n. Gi?i ?áp các th?c m?c c?a con, k? c? nh?ng khúc m?c mà chúng không h?i.

* C?u nguy?n trong gia ?ình. N?ng c?u nguy?n và l?y vi?c c?u nguy?n chung nh? m?t sinh ho?t bình th??ng c?a gia ?ình: c?u nguy?n tr??c b?a ?n, tr??c khi ?i ng?, khi vui lúc bu?n, sau m?i l?n có truy?n tranh cãi, khi trong gia ?ình có ng??i g?p khó kh?n và các d?p ??c bi?t nh? ngày L? T? ?n, K? ni?m sinh nh?t hay ch?u phép R?a T?i.

* L?y Thánh L? làm m?t bi?n c? c?a gia ?ình. M?i tu?n ch? cho con m?t ho?c hai ?i?u ?? con theo dõi. Trên ???ng v? nên nói cho con v? bài gi?ng. Tr??c ph?n nghi th?c t? l?, nên nói cho con bi?t trong l?i nguy?n giáo dân mình có ý c?u nguy?n cho ai và mình có ý c?u nguy?n gì tr??c l?i nguy?n Thánh Th?.

* Cùng nhau l?n m?nh trong vi?c yêu m?n L?i Chúa. Các chi?u th? B?y nên ??c tr??c các bài Thánh Th? trong Thánh l? (ngày ChúaNh?t) N?u ???c, nên k? cho con nh?ng truy?n Thánh Kinh có liên quan ??n các bài ??c. Chúa mu?n nói gì v?i gia ?ình b?n trong cu?i tu?n này.

* Sách Giáo lý Giáo h?i Công giáo nh?c nh? chúng ta r?ng Thánh Th? giúp chúng ta d?n thân cho ng??i nghèo khó. Hãy cùng nhau d?n m?t b?a ?n cho ng??i nghèo bên c?nh chúng ta, trao t?ng áo qu?n, ?? ch?i cho h?, th?m ng??i ?au y?u trong nhà d??ng lão và r?ng tay trong vi?c t? thi?n. Khi b?n cùng v?i gia ?ình c?u nguy?n, dâng Thánh l? và chia s? nh?ng giá tr? kitô giáo, gia ?ình b?n s? l?n m?nh h?n trong tình yêu Chúa và yêu th??ng nhau.

* Ngày nay, h?u h?t các giáo x? ??u có ch??ng trình giúp cha m? và ng??i ?? ??u chu?n b? khi r?a t?i cho con cái. ?ây không ph?i là m?t ch??ng trình ?? chúng ta ch? hi?u m?t cách “máy móc” v? nghi l?, nh?ng là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? t?m xa lìa cái th? gi?i ?n ào này và ?? suy ngh? ??n món quà to l?n mà Chúa ban t?ng - t?c là ng??i con - ??n tr?ng trách và thách ?? tr??c m?t nh?ng b?c cha m? là ng??i công giáo. Hãy c? t?n d?ng th?i gian này.

* Vi?t m?t th? cho con và th? này ch? ???c m? nhi?u n?m sau. Trong th?, nói cho con bi?t v? c?m ngh?, hy v?ng và ??c m? c?a b?n khi con l?n khôn ph?i là ng??i con c?a Chúa nh? ?ã ???c Chúa m?i g?i. Khuy?n khích h? hàng c?ng làm nh? v?y. Xin h? hàng g?i cho con b?n nh?ng th? tín c?a ni?m hi v?ng, h?n ??c, khuy?n khích và ??c m?.

* N?u h? hàng h?i ý ki?n v? quà t?ng, ?? ngh? sách Phúc Âm cho tr? nh?, sách truy?n c?a tu?i tr?, nh?ng CD thánh nh?c. Ngay t? phút ??u tiên, gia ?ình b?n có th? chia s? kinh nguy?n, trao ??i v? nh?ng truy?n Gia ?ình c?a Chúa.

Hai v? ch?ng c?u nguy?n. Hãy c?u cho con cái c?a b?n, v? hình Thánh giá trên trán Con khi ng? ban ngày c?ng nh? ban ?êm. Sau khi ?ã ???c r?a t?i c?ng c? ti?p t?c làm nh? v?y.

 

 

 

 1. Bí Tích R?a T?i là gì?
  Là bí tích Chúa Giêsu ?ã l?p ?? sinh ta l?i làm con Ð?c Chúa Tr?i và con H?i Thánh.
 2. Ai có th? ban bí tích R?a T?i?
  Linh M?c và (giáo dân c?ng ???c khi trong tr??ng h?p kh?n c?p)
 3. Có m?y cách R?a T?i?
  Có 3 cách: b?ng n??c, b?ng máu, b?ng lòng mu?n
 4. Ph?i R?a T?i nh? th? nào?
  Ph?i ?? n??c trên trán ng??i ch?u phép R?a T?i và ??c: “Tôi r?a …….. nhân danh Cha và Con và Thánh Th?n.
 5. Ai có th? nh?n Bí Tích R?a T?i?
  - B?t c? ai ch?a ???c r?a t?i.
  - N?u là ng??i l?n thì ph?i: Có lòng mu?n, ph?i có lòng tin và c?i thi?n ??i s?ng, ph?i h?c giáo lý
 6. Chúng ta lãng nh?n gì khi ch?u bí tích R?a T?i?
  Chúa ban cho ta ?n Thánh s?ng, các nhân ??c ??i th?n: tin, c?y, m?n.
 7. Trong Bí Tích R?a T?i, Chúa Giêsu tha t?i nào cho chúng ta?
  Tha t?i nguyên t? và t?i riêng ta ph?m.
 8. Trong Bí Tích R?a T?i, ta h?a s? gì?
  a. T? b? ma qu?, nh?ng quy?n r? c?a ma qu?, và nh?ng cám d?
  b. H?a s?ng theo giáo hu?n c?a Chúa Kitô và Giáo H?i.
 9. Bí Tích R?a T?i có c?n thi?t không?
  Bí Tích R?a T?i c?n thi?t vì tha t?i nguyên t? mà t? tông ?ã truy?n l?i cho chúng ta ?? ta vào thiên ?àng.
 10. Mô th? c?a bi tích R?a T?i là gì?
  - “Tôi r?a …. nhân danh Cha và Con và Thánh Th?n.”
  - L?i ??c nói lên r?ng con ng??i ?ang b??c vào s? thông hi?p v?nh c?u v?i Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Th?n.
 11. Ch?t th? c?a bí tích R?a T?i là gì?
  N??c: nói lên s? r?a s?ch t?i và ban cho ??i s?ng m?i t?c là ?n thánh.
 12. T?i sao ph?i l?y tên Thánh khi ch?u phép R?a T?i?
  Ð? ng??i ch?u phép R?a T?i có th? noi g??ng ??ng Thánh c?a mình và ???c Ng??i b?o h? cách riêng.
 13. T?i sao ph?i c?n ng??i ?? ??u khi ch?u phép R?a T?i?
  Ð? ng??i ?? ??u có th? giúp ?? k? ?ã ch?u phép R?a T?i v? ?àng thiêng liêng.
 14. Tr? em ch?t khi ch?a ???c R?a T?i s? ra sao?
  Nh?ng tr? em này ch?t khi ch?a ph?m t?i thì ???c s?ng n?i h?nh phúc t? nhiên g?i là “Lâm Bô.”
 15. Cha m? ph?i lo li?u cho con cái mình ???c lãnh bí tích R?a T?i càng s?m càng hay.
 16. Bí Tích R?a T?i ban gì cho ta?
  Bí Tích R?a T?i xoá b? t?i t? tông b?ng cách cho ta ??i s?ng ân s?ng. Nó làm ta tr? nên con cái Chúa và ph?n t? c?a Giáo H?i Ngài.
 17. T?i sao phép Bí Tích R?a T?i là m?t tái sinh ??i v?i ta?
  Bí Tích là m?t tái sinh vì nó cho ta thông ph?n vào ??i s?ng c?a Ð?c Kitô ph?c sinh.
 18. ?n tín bí tích làm gì cho ta?
  ?n tín Bí Tích ghi d?u trên ta ?? ta tr? nên ph?n t? c?a Giáo H?i, ban cho ta kh? n?ng lãnh nh?n các bí tích khác và thông ph?n vào ??i s?ng c?a Giáo H?i.
 19. Ð?c tin ban cho ta kh? n?ng nào?
  Ð?c tin ban cho ta kh? n?ng tin Thiên Chúa phán d?y ta qua Con Ngài, và dâng hi?n ta cho Ngài.
 20. Bí Tích R?a T?i kêu g?i ta làm gì?
  Bí tích kêu g?i ta s?ng nh? con Chúa.
 21. Ð?c c?y cho ta kh? n?ng gì?
  Ð?c c?y cho ta kh? n?ng h??ng v? Chúa v?i lòng trông c?y s? ???c thiên ?àng và nh?ng gì ta c?n ??n ?? t?i thiên ?àng.
 22. Ð?c ái cho ta kh? n?ng gì?
  Ð?c ái cho ta kh? n?ng yêu Thiên Chúa trên h?t m?i s? vì Ngài r?t t?t lành, và yêu m?i ng??i vì Ngài.