Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
25 N 14th Street, suite 540, San Jose, CA 95112

Điện Thoại Liên Lạc
Văn Phòng Giáo Xứ:408.291.6280
Fax Giáo Xứ: 408.291.6289
Web Giáo Xứ: www.ducmelavangparish.org
Văn Phòng Giáo Xứ Mỹ & Mễ: 408.294.8120
Trường Học St. Patrick: 408.283.5858
Web Trường Học: www.stpatrickschool.org

Giờ làm việc:

Thứ Ba đến Thứ Sáu
9:00 AM - 12:00 PM & 1:00 PM- 5:00 PM
Thứ Bẩy: 9:00AM-12:00PMPhụ giúp các Mục Vụ Giáo Xứ
Phó tế vĩnh viễn Lê Văn Thọ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mục Vụ Giáo Lý & Việt Ngữ
408.291.6270
Chị Lê Kim Oanh: Phụ Trách Văn Phòng GLVN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách Văn Phòng Giáo Xứ

408-291-6280
Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Sáng, LS.S.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mục Vụ Giáo Lý Dự Tòng
408.291.6280
Anh Vũ Thao
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách Văn Phòng Kế Toán
408.291.6280

Ban Tình Nguyện/Ðiều Hợp Viên
Anh Ngô Luật
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông Tin
Anh Nguyễn D. Niệm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quý Linh Mục Điều Hành Giáo Xứ

                  Lm. Peter Huỳnh Lợi
   Chánh Xứ
   408.291.6280
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lm. Peter Phan Thế LựcPhụ Tá
408.291.6280
@ducmelavangparish.org

 Lm. Andrew  Nguyễn Chí Thông
Phụ Tá
408.291.6280
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Lm. 
Phụ Tá
408.291.6280
@ducmelavangparish.org