Những Phương Thức Đóng Góp

Đóng góp định kỳ. Với cam kết đóng góp trong năm năm, quý vị có thể dâng cúng nhiều hơn so với việc tặng ngay một khoản tiền một lần duy nhất. Quý vị có thể sắp xếp thời hạn đóng góp cho phù hợp với ngân sách gia đình và nhu cầu thuế khóa. Có thể trả bằng thẻ tín dụng, trả thẳng từ ngân hàng, hay trả bằng chi phiếu hàng tháng.

Đóng góp bằng chứng khoán (stocks). Nếu quý vị dâng cúng bằng chứng khoán, quý vị chẳng những được khấu trừ tiền đóng thuế theo giá trị thị trường lúc chuyển nhượng, mà còn có thể tránh khỏi bị đóng thuế trên số tiền lời từ các chứng khoán này.

Đóng góp tương đương (matching gifts). Nếu sở làm của quý vị có chương trình tặng khoản tương đương, quý vị có thể yêu cầu họ cho giáo xứ số tiền tương đương, giúp tặng khoản của quý vị tăng lên gấp đôi.

Các tặng phẩm khác. Tặng phẩm còn có thể từ nhiều hình thức nhau: tài sản thừa kế (planned estate gift), nhà cửa, đất đai, quý kim, v.v.

Mọi khoản dâng cúng được khấu trừ thuế lợi tức theo luật định.