Liên Ca Đoàn

 

 

Tên Ca Đoàn                           Họ và Tên                               Email                                       Phone #                                   

Ban Chấp Hành LCĐ                                      

LCĐ Trưởng                            Chu Mộng Điệp                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        (408)687-5688   

Đoàn Phó Nội Vụ                     Nguyễn Trọng Anh           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  

Đoàn Phó Ngoại Vụ                  Thu Tam                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 (408)310-0797   

Thư Ký                                   Trân Nguyễn                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                             

 

   

Trưởng Ban Sinh Hoạt                                              

                                               

CĐ Mẹ Thiên Chúa:                                        Saturday 5:30pm St. Patrick hall

Ca Trưởng                              Thomas Aquino Phạm Phú Thứ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (408)307-1956  (408)298-1495

Ca Trưởng                              Phaolô Nguyễn Phi Long                                                  (408)666-0764

Ca Trưởng                              Maria Nguyễn Thanh Thủy                                               (408)431-9412  (408)934-9446

Đoàn Trưởng                          Maria Nguyễn Thị Chiến         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (408)224-8231  (408)8021382 

Đoàn Phó Nội Vụ                     Dominico Bùi Văn Thắng                                                 (408)515-5069                        

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    

Thủ Quỹ                                             

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Thánh Gia:                                               

Ca Trưởng                                Cao Xuân Tòng                                             (408)363-4067  (408)821-3938                

Đoàn Trưởng                            Bác Lý                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            (408)227-6502   

Đoàn Phó Nội Vụ                                          

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    

Thủ Quỹ                                             

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Hồng Ân:                                      

Ca Trưởng                               "Nguyen, Tien Dung"    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  408-390-5873   

Đoàn Trưởng                            "Nguyen, Tien Peter"    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     408-221-8202   

Đoàn Phó Nội Vụ                      "Maher, Binh An "         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  408-529-9475   

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                                 

Thư Ký

Thủ Quỹ                                  "Pham, Le Tu   "           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       408-972-5445   

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Phanxicô:                                     

Ca Trưởng                                          

Đoàn Trưởng                                     

Đoàn Phó Nội Vụ                                          

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    

Thủ Quỹ                                             

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Mẫu Tâm:                                     

Ca Trưởng                               Châu Liên Tạ               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     408-646-3092        

Đoàn Trưởng                           Ngoc Nguyễn (Eric)       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     408-202-2588        

Đoàn Phó Nội Vụ                      Nguyên Nguyễn           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            408-250-6498   

Đoàn Phó Ngoại Vụ                  An Phan                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     408-941-8000   

Thư Ký                            

Thủ Quỹ                                 Oanh Nguyễn                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            408-623-6420   

Ban Sinh Hoạt            N/A                            

                                               

CĐ Theresa:                                       

Ca Trưởng          Anh Loan Dương                                      

Đoàn Trưởng      Cô Thủy                                                                          (408)4314412        

Đoàn Phó Nội Vụ                                          

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    

Thủ Quỹ                                             

Ban Sinh Hoạt                                               

                                                                                                                                                              

CĐ Fatima:                                                                                                                                                                   

Ca Trưởng                               Nguyễn Minh                                                        (408)264-3122                                                    Đoàn Trưởng                           Đặng Kim Nhựt           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    (408)464-7977   

Đoàn Phó Nội Vụ                     Nguyễn Đức Tòng   

Đoàn Phó Ngoại Vụ                 

Thông tin                               Đặng Văn Linh                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Ký                                   Nguyễn Thị Hoa 

Thủ Quỹ                                 Nguyễn Thị Hoa  

Ban Sinh Hoạt            NA                              

                                               

CĐ Đức Mẹ La Vang:                                      

Ca Trưởng            Đặng Thế    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                

Đoàn Trưởng        Tôn Phạm    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn Phó Nội Vụ                                          

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                Lâm Nguyệt            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                

Thủ Quỹ              Vũ Thao                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                               

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Kitô Vua:                                       Sunday 5:30PM St. Patrick hall

Ca Trưởng                                Hùng Nguyễn                                                             (408)425-8942   

Đoàn Trưởng                            Thiên Lộc Trần                   thienloctran This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       (408)512-0960   

Đoàn Phó Nội Vụ                       Tuấn Đinh                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      (408)422-7818   

Đoàn Phó Ngoại Vụ    NA                              

Thư KýNA                              

Thủ Quỹ                                  Trang Lê                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       (408)687-8991   

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Sao Mai:                                       

Ca Trưởng                               Trung Lê                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               (408)489-0755   

Đoàn Trưởng                                     

Đoàn Phó Nội Vụ                      Hữu Phan                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       (408)813-0956   

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    Nguyễn Hải                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       (408)582-3535 

Thủ Quỹ                                             

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Ave Maria:                                   

Ca Trưởng                               Cần Nguyễn                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    (408)314-9518   

                                              Trang Tran                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           (408)318-0149   

                                               Paul nguyễn                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              (408)666-0764   

Đoàn Trưởng                            Lê Thanh                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     (408)314-1764 

Đoàn Phó Nội Vụ                       Khuê Nguyễn               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       (408)318-0149   

Đoàn Phó Ngoại Vụ    N/A                            

Thư KýN/A                            

Thủ Quỹ                                   Thi Tran                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     (408)829-2683   

Ban Sinh Hoạt            N/A                            

                                               

CĐ Thánh Tâm:                                             

Ca Trưởng        Anh Thanh Nguyễn                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

                       Chị Hương Nguyễn                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                       Chị Trang Vũ                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   

Đoàn Trưởng:   Anh Hai Nguyễn                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                    

Đoàn Phó Nội Vụ                                          

Đoàn Phó Ngoại Vụ                                       

Thư Ký                                    

Thủ Quỹ                    Chị Hoa Trần               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                          

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

CĐ Thánh Linh:                                               Sunday 7:30PM St. Victor

Ca Trưởng                                   Anthony Phước Nguyễn          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                  Hương Lan Nguyễn                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       

Đoàn Trưởng                               Nguyen Ken (A. Nghia)           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

Đoàn Phó Nội Vụ                          Hồ Hiếu                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

Đoàn Phó Ngoại Vụ                       Chị Tuyết Trần                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

Thư Ký                                        Matha Dung Ngô                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ Quỹ                                      Yến Lê                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

Ban Sinh Hoạt                              Huy Vũ                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

                                               

Ca Đoàn FLOCK

 

Ca Trưởng :                        Nam Nguyen;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (408)726-1453

Đoàn Trưởng :                    Huy Giang; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (408)813-9141

Đoàn Phó Ngoại Vụ:             Huy Giang; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (408)813-9141

Thư Ký:                             Trang(Zoey) Cao;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (669)-200-8743

Thủ Quỹ:                           Tony Pham; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (408)712-7327
Ban Sinh Hoạt:                    Thuy Nguyen; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; (408)309-6645

                                            

CĐ Gloria:                                           Sunday 10:30AM Silver Creek H.S

Ca Trưởng                    Vinh Nguyễn                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                (408)307-0401

Đoàn Trưởng                Châu Hà                   chauha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 (408)533-3179

Đoàn Phó                    Chị Hồng Lương             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   (408)394-2674    

Thủ quỹ                      Kim Yên                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        (408)857-9667                                               

Thư Ký                       Vincent                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                (408)7283490                                           

Ban Sinh Hoạt                                               

                                               

Nhóm Thánh Ca:                                            Sunday 7:30 AM St. Patrick hall

Ca Trưởng                   NguyễnQuốc Anh                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                (408)318-7553   

Ca Phó                        Vũ Xuân Diệp                                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 (408)667-5520 

Đoàn Phó                     Lê Bình            "                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    (408)858-3336 

Thư Ký/Thủ Quỹ           Chu Mộng Điệp                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       (408)687-5688   

                                               

CĐ Thiếu Nhi Toma Thiện:        Hưng Đỗ                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 (408)891-1155

 

CĐ Thiếu Nhi Anrê Dũng Lạc:   Trần Sy Dang                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

CĐ Thiếu Nhi Andre Dũng Lạc: