Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt

Nhằm đáp ứng phần nào phong trào giáo dục giới trẻ trong xã hội hiện tại nói chung, và giới trẻ Công giáo trong giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang nói riêng, đượcc sự chấp thuận của  hội Nam Hướng đạo Hoa kỳ (Boy Scouts of America), hội Nữ Hướng đạo Hoa Kỳ (Girl Scouts of the USA), dưới sự bảo trợ của giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang , và sự hướng dẫn của Hội đồng Hướng đạo Công Giáo giáo phận San Jose (Catholic Committee on Scouting/Camfire – Diocese of San Jose) Liên Đoàn Hướng đạo Lạc Việt được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 2006 gồm các đoàn sau đây:
- ?u đoàn nam – Pack 610 – BSA (Boy Scouts of America) Tuổi từ 6-11
- Thiếu đoàn nam – Troop 610 – BSA. Tuổi từ 11-18
- Thanh đoàn/nữ – Crew 610 – BSA. Tuổi từ 18-21
- ?u đoàn nữ - Daisy, Brownies, Junior – Girl Scouts Troop 61010. Tuổi từ 6-11
- Thiếu đoàn nữ - Cadette – Girl Scouts Troop 61010
- Tráng đoàn – Rover Scouts. Tuổi từ 21- không giới hạn

Cho tớn nay (tháng 9 năm 2011) Liên đoàn Lạc Việt hiện có:
- 350 đoàn viên trong các đoàn nêu trên
- Một Hội đồng Trưởng Liên đoàn, gồm 30 trưởng coi đoàn đã hoàn tất các chương trình nâng cấp vị lãnh đạo của Hướng đạo Hoa kỳ
- Một ban chấp hành hội Phụ Huynh Lạc Việt  gồm 20 thành viên, sinh hoạt thường xuyên với 300 gia đình có con em sinh hoạt trong Liên đoàn.
Liên đoàn Lạc Việt tuân thủ theo hệ thống tổ chức, chương trình sinh hoạt, huấn luyện của 2 hội Hướng đạo Nam và Nữ Hoa kỳ, cững như các chương trình huấn luyện ??ng Hiệu Công Giáo của Hội đồng Hướng đạo Công Giáo Hoa kỳ (National Catholic Committee on Scouting)

Một vài điều nên biết thêm:
- Danh số các ban về Hướng đạo Hoa Kỳ thuộc Liên đoàn Lạc Việt là 610, mang ý nghiã ngày sinh nhât Liên đoàn, ngày 6 tháng  10
- Thánh Andre Dũng lạc là quan thày của Liên đoàn Lạc Việt, lễ kính ngày 22 tháng 11
- Tên Liên đoàn Lạc Việt ghép bởi: Dũng Lạc và Viẹt Nam, biểu tượng trên Logo của Liên đoàn là bốn chữ Việt Nam, 2 nhành Thiên tuế, và hoa Bích hợp
- Website Liên đoàn: hdlacviet.org
- Liên lạc với Liên đoàn Lạc Việt: Lê Quý Nhường, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 phone: 408-729-4543