Ban Giáo Lý Dự Tòng

Ban Giáo Lý Dự Tòng được hình thành năm 2000 để giúp người trưởng thành chưa lãnh nhận phép rửa trở thành người Kitô hữu qua bí tích khai tâm.

Ban GLDT thực hiện sứ mệnh này theo tiến trình khai tâm cho người trưởng thành gồm 4 giai đoạn:

1/ Giai đoạn tiền dự tòng: giúp tìm hiểu về niềm tin, và giáo hội.
2/ Giai đoạn dự tòng: giúp phát triển niềm tin qua việc học hỏi về các đường lối của giáo hội Công Giáo, học biết đặt niềm tin vào hành trang phục vụ tha nhân và công lý.
3/Giai đoạn thanh luyện: giúp hoán cải chuẩn bị đón nhận phép rửa qua cầu nguyện, thực thi bác ái và công lý.
4/ Giai đoạn khai tâm (Rửa Tội, Thêm Sức, Rước Lễ): giúp sống trong mầu nhiệm ân sủng được làm con Thiên Chúa.

Bốn giai đoạn này được tiếp nối nhau qua các nghi thức: tiếp nhận, sai đi & tuyển chọn, sát hạch & khai tâm.

Hiện nay Ban GLDT tiến hành giai đoạn tiền dự tòng qua việc tiếp xúc với người tìm hiểu vô đạo vào mỡi tối thứ Ba lúc 7:30 tối tại văn phòng giáo xứ.

?? liên lạc Ban GLDT, xin gọi văn phòng giáo xứ ở số 408-291-6280.